Barnafrid

Mobilt kompetens & behandlingsteam

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

Familjehemsvård

Allt under samma tak
Lepidusfamiljen har flera verksamheter som tillsammans erbjuder ett brett stöd inom skydd, familjehemsvård och behandling
Klicka här

Vi är ett litet familjehemsbolag som inriktat sig på barn och unga som utsatts för våld och övergrepp alternativt brukar våld inom familjesystemet men även i ett interpersonellt perspektiv utanför familjesystemet. Vi har under många år arbeta med familjer som utsatt för våld i vårt andra bolag Lepidus AB och haft vårdnadshavare med barn placerade i vår regi där familjen haft en högre grad av svårigheter och tillhört gruppen särskilt utsatta utifrån trauma och psykisk och fysisk ohälsa. 

Oftast har klienter, barn som vuxna, haft problematiska beteenden som vi ser som en symtombild av deras utsatthet och ohälsa. Vi har också sett mycket av det ”eftervåld” som man ofta talar om utifrån våld i nära relation och noterat hur speciellt barn faller mellan stolarna när våldet blir en fråga mellan två vuxna. Vi införde därför behandlande insatser i forma av krisstöd och samtal för barn på våra boenden och utvecklade ett nära samarbete med skola vård och omsorg för att ge ett mer omfattande stöd för barn och unga. Under åren har det blivit ett arbetssätt för oss som vi integrerat i alla verksamheter. Då vi fick fin respons och återkoppling av både klienter och kommuner som önskade att samma form av insatser funnits för barn och unga i familjehem så startade vi ett familjehemsbolag som nu har kraftigt förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer. Vi ger numera samma form av stöd till barn och unga i familjehem med stöd från vårt kompetens- och behandlingsteam i Lepidus Care som vi gett våldsutsatta på våra skyddsboenden. 

 

Vi har över tid ökat våra kunskaper om trauma och våldsutsatthet och är idag utbildade inom TMO (traumamedveten omsorg) och arbetar aktivt med TMO:s tre grundpelare, tillit, relation och coping. Vi skapar allians, trygga vuxna som står kvar och arbetar aktivt med copingstrategier för hanterbarhet och beteende förändring. All ”vård” sker i familjehemmet där teamet kommer till den unge. Vi brukar säga att det ska vara en väg in och en väg ut där allt ska ske under samma tak, där den unge inte ska behöva vara i en okänd miljö och vi vuxna ska bära den unges historia och skapa förutsättningar och förståelse kring den unges reaktioner, beteenden och agens. Teamet handleder familjehemmet, nätverk, skola, vård, omsorg och vårdnadshavare, ser över hälsa och gör screening utifrån evidensbaserade metoder för att kartlägga mående och emotionella svårigheter.  Team har samlade kunskaper inom våld och trauma och möjlighet att ge behandlande insatser som Trappansamtal, Repulse, Traumabehandling och insatser utifrån KBT-paraplyet. I teamet finns även kompetens på högskolenivå gällande våld mot barn och unga och familjevåld.

Jourtelefon dygnet runt!

Vid akuta ärenden ring växeln och välj alternativ "JOUR"
Jour