Barnafrid

Mobilt kompetens & behandlingsteam

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

Lepidus Care AB
Behandlingsfamiljer och förstärkta familjehem.

På denna sida:

Sök på denna sida

Familjehemsvård

Verksamheten

Lepidus Care AB är vår familjehemsverksamhet, en del av Lepidusfamiljen. Vi har under många år arbeta med familjer som utsatts för våld i vårt andra bolag Lepidus AB och haft vårdnadshavare med barn placerade i vår skyddsverksamhet där familjen haft en högre grad av svårigheter och tillhört gruppen särskilt utsatta utifrån trauma, psykisk och fysisk ohälsa.

Målgrupp

Vi är ett litet familjehemsbolag som inriktat sig på barn och unga som utsatts för våld och övergrepp alternativt brukar våld inom familjesystemet men även i ett interpersonellt perspektiv utanför familjesystemet. Vi inriktar oss även på målgruppen ungdomar som hamnat i gängkriminalitet och har ett socialt nedbrytande beteende. Våra familjer som vi tillhandahåller har erfarenhet av barn med; NPF-diagnoser, ADHD/ADD, Autism/Aspberger, Intellektuell funktionsnedsättning, Utåtagerande beteende, Alkoholmissbruk, Narkotikamissbruk, Spelmissbruk, Övrigt missbruk. Destruktivt beteende, Utåtagerande beteende, Självskadebeteende, Antisocialt beteenden, Ätstörningar, Skyddat boende Skyddsbehov/våldsutsatthet, Kriminalitet, Hedersrelateradproblematik, Psykisk ohälsa, Trauma, Posttraumatisk stress, Psykisk – och/eller fysisk misshandel, Sexuella övergrepp, Annan etnisk bakgrund, HBTQ.

Vår erfarenhet att möta våldsutsatta och våldsutövare

Vi har specialkompetens inom våldsutsatthet så som våld i nära relation, våld mot barn, beroende och trauma, psykiskohälsa, psykosocialproblematik, heder, kulturella svårigheter, integration, könsöverskridande och HBTQ relaterat våld. Vi har sett mycket av det ”eftervåld” som man ofta talar om utifrån våld i nära relation och noterat hur speciellt barn faller mellan stolarna när våldet blir en fråga mellan två vuxna. Vi införde därför behandlande insatser i form av krisstöd och samtal för barn på våra boenden och utvecklade ett nära samarbete med skola vård och omsorg för att ge ett mer omfattande stöd för barn och unga. Under åren har det blivit ett arbetssätt för oss som vi integrerat i alla verksamheter. Vi fick fin respons och återkoppling av både klienter och kommuner som önskade att samma form av insatser funnits för barn och unga i familjehem.

Familjehemsverksamheten

Utifrån vår erfarenhet av skyddsboende och den respons vi fick från både kommuner och klienter startade vi 2022 ett familjehemsbolag som nu har skyddsboende i familjehem, kvalificerade familjehem och behandlingsfamiljer där barnet och deras familjer är i fokus. Vi ger numera samma form av stöd till barn och unga i familjehem med stöd från vårt kompetens- och behandlingsteam i Lepidus Care som vi gett våldsutsatta på våra skyddsboenden. Vi kan även tillhandahålla utredningsplats på 8 till 10 veckor i familjehem med observationer, kartläggning enligt Signs of Safetys verktygslåda och andra verktyg som synliggör familjens behov och vad som behöver hända för att en förändring ska komma till stånd. I samband med att en placering ska upphöra och flytta hem kan vi erbjuda säkerhetsplanering vid återförening hem av den unge, allt enligt Signs of Safety.

Familjehemskonsulenter

Våra familjehemskonsulenter är utbildade socionomer eller likvärdig utbildning, erfarenhet av familjehemsvård och med olika spetskompetenser. Vi har en nära och tät kontakt med våra familjehem, deras nätverk och den placerade samt beredskapsjour alla dagar i veckan. Våra familjehem får handledning av utbildande handledare, löpande informationsträffar med aktuella teman och utbildning. Våra konsulenter är även de som håller löpande kontakt med socialtjänsten. . 

Resursteamsstöd, kompetens och utbildning

Kopplat till våra familjehem har vi vårt kompetens- och behandlingsteam som tillhandahåller Signs of Safety lösningsfokuserade förhållningsätt med tillhörande verktyg. Vi har över tid ökat våra kunskaper om trauma och våldsutsatthet och är idag utbildade inom TMO (traumamedveten omsorg). Vårt team arbetar aktivt med TMO:s tre grundpelare, tillit, relation och coping för att hjälpa barn och unga att läka och skapa nya strategier i en trygg och varm miljö. TMO ökar familjehemmets förståelse för hur barns tidigare erfarenheter färgar deras beteenden idag och minskar sammanbrott. Vi skapar allians, trygga vuxna som står kvar och arbetar aktivt med copingstrategier för hanterbarhet och beteende förändring. All ”vård” sker i familjehemmet där teamet kommer till den unge. Vi brukar säga att det ska vara en väg in och en väg ut där allt ska ske under samma tak, där den unge inte ska behöva vara i en okänd miljö och vi vuxna ska bära den unges historia och skapa förutsättningar och förståelse kring den unges reaktioner, beteenden och agens.

Teamet handleder och ger stöd till nätverket, skola, vård och omsorgspersonal och ser över hälsa samt screening utifrån evidensbaserade metoder för att kartlägga mående och emotionella svårigheter. Teamet har samlad kunskap inom våld, missbruk, psykisk ohälsa trauma, barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och möjlighet att ge behandlande insatser som Trappansamtal, Repulse, Traumabehandling och insatser utifrån KBT-paraplyet, Kriminell livsstil och MRT – Moral Reconation Therapy. I teamet finns även kompetens på högskolenivå gällande våld i nära relation samt utbildade i evidensbaserade riskbedömningsmetoder som iRiSk, Patriark, SARA och FREDA.

Geografisk etablering

Våra familjer återfinns finns främst i Västmanlands län, Södermanslands län. Norrbottens län,  Uppsala län, Stockholms län och Gotlands län.

Vår vision

Grunden i vårt behandlingsarbete med familjen är att varje individ kan förändras om de får förutsättningar till det. Vi går från framtida risk till framtida målformulering där inkludering är en viktig del för att nå framgång. Vår behandling och familjehemsvård utgår från ett systemperspektiv, där vi utgår från barnets system och de system som barnet ingår i och gör alla delaktiga i den vård och behandling barnet får i vår verksamhet, allt utifrån barnets bästa. Vår vision är att stärka det som fungerar vilket innebär att vårt arbete bygger på att inkludera och att vi tillsammans, socialtjänsten,  den placerade och dennes familj arbetar mot framtida mål som är formulerade av familjen och socialtjänsten.

Jourtelefon dygnet runt!

Vid akuta ärenden ring växeln och välj alternativ "JOUR"
Jour