Barnafrid

Mobilt kompetens & behandlingsteam

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

På denna sida:

Om oss

Grundare

Verksamheten kom till i samband med nedläggning av den skyddsenhet som de båda grundarna tillhörde. Efter flera års arbete inom familjehemsvård och skyddsboende för vuxna och barn fanns tankar om att utveckla ett nischat boende för våldsutsatta med både en primär oh sekundär problematik där stödet skulle vara omfattande och på flera plan. Insikten om de kunskapsluckor som fanns hos både allmänheten, berörda myndigheter och andra aktörer om våld och våldsutsatthet blev en sporre att starta ett rådgivningsforum. Forumet blev till ett kompetensteam med samlade erfarenheter och kunskaper om våld som idag handleder, utreder och utbildar inom interpersonellt våld. Grundarna är båda delägare i huvudbolaget och deltar aktivt i verksamheten.

Gunnar Isenberg

Har tidigare varit familjehem i 15 års tid, Varit egen företagare i 30 år, familjehemskonsulent, Ägt/drivit HVB-Hem för flickor 13-18 år,  engagerat sig i barn och ungdomsidrott. Han var en av grundarna av Visby BoIS, en fotbollsförening som engagerat sig i att alla ska vara med och har samma möjligheter att utöva idrott. Där startade han även projektet Natt fotboll för ungdomar på fredags kvällar/nätter. Lokalt engagemang i flera idrottsföreningar. Gunnar har under många år själv varit familjehem och stöttat andra som velat erbjuda plats i sina hem för utsatta.

Lisa M Pettersson

Har arbetat som samordnare/familjehemskonsulent för ett flertal familjehemsbolag och ansvarat för skyddsverksamheten. Hon har tidigare arbetat inom socialpsykiatrin och är i grunden socialantropolog specialiserad på hederskontext, integration och social organisation. På senare år har hon utbildat sig inom våld och våldsutsatthet med fokus på våld i nära relation, våld mot barn och unga och särskild sårbarhet. Hon studerar idag barn och ungdomsvetenskap och är kopplad till barn och ungdomsvetenskaliga institutionen vid Stockholms universitet.

Bakgrund

Lepidus verksamhet var till en början underleverantör till ett antal större vårdbolag inom individ och familj med inriktning på familjehemsvård och skyddsboende. Företaget har främst sysslat med skyddsboende för målgruppen vuxna med barn utifrån särskild sårbarhet såsom psykisk ohälsa, missbruk, integrationsproblematik mm samt barn och ungdomar utsatta för våld i en hederskontext. Företaget har under de senaste åren etablerat egen verksamhet och utvecklat ett kompetensteam med spetskunskaper inom interpersonellt våld med fokus på VINR med särskild sårbarhet, trauma/PTSD, psykisk ohälsa, HBTQ samt integration och missbruk. Företaget gör idag riskbedömningar gällande hot och våld, utbildar och föreläser gällande särskild utsatthet samt tillhandahåller boenden och insatser för våldsutsatta. Bolaget planerar att utöka verksamheten med familjehemsvård för våldsutsatta barn och ungdomar med fokus på barnmisshandel och sexuella övergrepp, trauma/PTSD, psykosocial problematik och psykisk ohälsa.

Bolagsstruktur

Lepidus Care är bolagets officiella verksamhetsnamn. Verksamheten består dock av flera bolag där Lepidus AB är huvudägare och äger dotterbolaget Lepidus Care AB. Lepidus AB tillhandahåller kompetensteam med samlade spetskompetens gällande interpersonellt våld och driver skyddsboenden för våldsutsatta vuxna inkluderat medföljande barn. Lepidus Care AB driver familjehemsverksamheten och erbjuder familjehemsvård för barn och unga.

Organisation

Vår organisationsstruktur främjar samverkan med interna som externa aktörer där resultatet är en tät vårdkedja med ett samlat stöd kring klienten. Metoden kallas resursteamsform vilket i praktiken innebär att klient och uppdragsgivare knyts till ett resursteam där medarbetare på olika nivåer samverkar med både klient och uppdragsgivare, interna och externa resurser inom vård, omsorg, skola och utbildning. Även med ideella organisationer, myndigheter och andra viktiga aktörer för att stärka återetablering. Syftet är att samverka med flera instanser för att bygga upp ett hållbart nätverk för klienten på kort som lång sikt.
Bolagskoncernen samverkar över bolagsgränserna och delar på flera administrativa och funktionella tjänster så som HR, ledningssystem, kompetensteam mm. Verksamheterna är också uppdelade i olika moduler som samverkar internt. Ytters ansvariga för all verksamhet är ledningsgruppen som understöds av verksamhetschefer för skyddsboenden och familjehemsverksamheten. Dessa enheter samverkar med kompetensteamet kring arbetsmetoder, handledning, rådgivning, utredning och samtalsstöd. Kopplat till vardera enheten finns koordinatorer som på familjehemssidan kallas konsulenter. De har en samordnande funktion och håller i alla trådar kring varje uppdrag och ansvarar för direktkontakt med klienter och uppdragsgivare, uppföljning och implementering av externa som interna insatser. De rådgör och handleder i det dagliga arbetet och följer upp uppdrag och återkopplar till uppdragsgivare.
Både kompetensteam, koordinatorer och konsulenter är mobila och sitter på olika platser i landet och gör regelbundna hembesök hos klienterna. Närmast klienterna finns team med boendestödjare för de enskilda boenden, personal på gemensamma boenden och observationsboenden samt familjehem som möter klienterna i deras vardag. De stöttar på plats och är lokalt förankrade och agerar kontaktperson. Varje verksamhet är kopplad till en speciell barnansvarig och terapeut via kompetensteamet. SE mer information kompetensteam och resursteamsstöd.

Värdegrund

Lepidus koncernen värnar om kunskaper kring våld, våldsutsatthet, våldsprevention och personskydd. Vår viktigaste uppgift är dock att synliggöra våldsutsatthet och ge ett riktat stöd på flera plan för att skapa en trygg och fungerande vardag för våra klienter. Många av våra placeringar kommer från kaosartade livssituationer och befinner sig i kris efter ett uppbrott från våldsutövaren. Långvarig stress med upprepade våldshandlingar, integritetskränkningar, inskränkningar i livsutrymme, trasig ekonomi, internalisering, normalisering och traumatiska band till våldsutövaren gör att behovet av omfattande stödinsatser på en bred front är av vikt för ett lyckat resultat. Att bli fri från våld, hantera egenskydd, förstå risker och emotionella bindningar, ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa, bearbeta händelser och eventuellt trauma och etablera en ny framtid är avgörande för att komma vidare. Vi tror på individens egen kraft, att alla individer har möjlighet till förändring med rätt hjälp och stöd där stödet behöver vara anpassat och förankrat i den nya livsmiljön. Vi anser att samverkan mellan interna och externa resurser är nödvändigt för en fortsatt hållbar utveckling på lång som kort sikt. Ett nära samarbete med lokalt förankrade samverkansaktörer både ideella som samhällsmässiga inom vård, omsorg, skola, utbildning, sysselsättning, skydd, rättsväsende m.fl.
Våra verksamheter har en bred kunskapsbas inom interpersonellt våld och vi utgår från ett holistiskt perspektiv på våld. Vår syn på våld grundar sig i flera teorier så som maskulinitetskultur, könsmaktperspektiv, genusordning, intersektionalitet, psykiatriska/relationella svårigheter. Förståelse för situationen och våldets kontinuum är viktiga faktorer för ett adekvat riktat stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Våra värdeord är engagemang, trygghet och tillit. Att engagera sig och skapa ett gott öppet samtalsklimat med fasta ramar, en trygg och säker plats att landa på, att börja nysta upp det trassel som ett liv som våldsutsatt ofta innebär. Att bemöta med respekt och förståelse, att stå kvar när det stormar och alltid se möjligheter och inge framtidstro och hopp om förändring.

Medarbetare

Alla våra medarbetare som deltar i klientnära arbete har genomgått grundläggande kurser i våldsutsatthet och barns rättigheter.

I teman finns samlade yrkeskunskaper inom polis, rättsväsende, social omsorg, hälso-sjukvård, socialpsykiatri, beroende, pedagogisk verksamhet, familjehemsvård, integration och mångfald med specifik kunskap inom våld och våldsutsatthet. Kompetensteamet handleder och stöttar klientnära medarbetare i deras dagliga arbete med klienterna. Alla medarbetare har möjlighet till stöd och rådgivning via vår dygnetruntöppna jour.

Familjehem

Våra familjehem har mångårig erfarenhet av familjehemsvård och särskild sårbarhet. Alla familjehemmen får regelbunden handledning och personlig stöttning i form av samtal och kunskapsutveckling för att matcha placeringens problematik. Utöver konsulentstöttningen ingår stöd via vårt mobila kompetensteam som finns tillgängligt för rådgivning och handledning vardagar och gör hembesök vid behov. Alla familjehem har möjlighet till stöd via vår dygnetruntöppna jour.

Goda resultat

Vår frivilliga uppföljning av klienter efter avslutad placering har visat att majoriteten av klienterna fortsätter hålla skyddet intakt och deltar aktivt i det stöd som implementerats via samhällsfunktionerna. Klienten uttrycker även att deras allmänna hälsa och mående har förbättrats och att de idag kan hantera sin livssituation och har en vidare förståelse för våldsutsatthet och våldets påverkan på omgivningen och dem själva. De upplever även att teamet har funnits där i alla lägen och stöttat i både motgångar som framgångar.

Omdömen

Referenser 

Vi har flera referenser från ett flertal kommuner som vi arbetat med. Maila oss så får ni kontaktuppgifter till dessa om ni har frågor till tidigare uppdragsgivare om oss.

Jourtelefon dygnet runt!

Vid akuta ärenden ring växeln och välj alternativ "JOUR"
Jour