Historik

Lepidus har under en längre tid arbetat som underleverantör och samarbetspartner med större etablerade vårdbolag inom individ och familj gällande familjehemsvård och skyddsboende. Företaget har främst sysslat med skyddsboende för målgruppen vårdnadshavare med barn och särskild utsatthet samt barn och ungdomar utsatta för våld utifrån kulturell problematik såsom heder och särpräglad värdegrund baserat på förtryckande normer och patriarkal struktur. Företaget har under de senaste åren etablerat egen verksamhet med kompetensteam, etableringsprogram med fokus på särskildutsatthet och återförening. Företaget gör idag riskbedömningar gällande hot och våld, utbildar och föreläser gällande särskild utsatthet samt tillhandahåller boenden och insatser för våldsutsatta.

Personal

Alla som arbetar hos oss har genomgått Nationellt Centrum för kvinnofridsforsknings utbildning ”webb-kurs i våld i nära relation” samt utbildning i HBTQ-frågor via RFSL. I verksamheten finns samlade yrkeskunskaper inom polis, rättsväsende, social omsorg, hälso-sjukvård, beroendeproblematik, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri, familjehemsvård, integration och mångfald. Flera medarbetare i kompetensteamet har utbildning i riskbedömning Patriark, SAM och FREDA samt mångårig erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta.

Socialstyrelsens riktlinjer

Vi följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 gällande våld i nära relation. Som utförare av socialnämndens beslut om insatser via socialtjänstlagen 2001:453 har vi ett ansvar att följa de föreskrifter som råder gällande insatser kring våldsutsatta.

Ledningssystem

Vi följer föreskrifter och allmänna råd utifrån kvalitetskrav SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Grundläggande strategier för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera samt förbättra verksamheten. Det lokala systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna sker löpande genom rapportering/hantering och uppföljning, analys, förbättring och kontroll av bland annat uppkomna och/eller inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål, lokala riskanalyser och lokala egenkontroller.