Barnafrid

Mobilt kompetens & behandlingsteam

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

Ledningssystem SOSFS 2011:9

Viss information på denna sida kräver inloggning. För att erhålla inloggning, kontakta oss på info@lepiduscare.se

På denna sida:

Ledningssystem

Vi följer föreskrifter och allmänna råd utifrån kvalitetskrav SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Vill du veta mer? (SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen)
Senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Socialstyrelsen >>>

 

Kvalitetssäkring

Vi har grundläggande strategier för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera samt förbättra verksamheten. Det lokala systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna sker löpande genom rapportering/hantering och uppföljning, analys, förbättring och kontroll av bland annat uppkomna och/eller inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål, riskanalyser och egenkontroller. Vi följer kvalitetsarbetet via Q-loopen. Vi erbjuder möjlighet för både externa och interna resurser att framföra synpunkter och klagomål till oss via vår hemsida. Även rapportering av avvikelser, våld och hot, kränkningar eller diskriminering kan han hanteras direkt via hemsidan. Rutiner och blanketter för klagomålshantering samt tillbud och avvikelser m.m. finns i vårt ledningssystem samt i pappersform på respektive verksamhet.

Har du synpunkter eller klagomål?

Vill du rapportera avvikelse, våld och hot, kränkning eller diskriminering?

Vill du ha tillgång till de årliga kvalitetsberättelserna? Fyll i din mejladress så bifogar vi en länk till rapporterna.

Dokumentation

Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation och rapportering. Vi använder oss av .system från Rätt Spår som flera andra större aktörer inom skyddsboenden och familjehemsvård. Rätt spår rekommenderas bland annat av ROKS och Unizon.   
Rätt Spår – Komplett behandlingsstöd med journalföring (rattspar.se) 

Ett säkert behandlingsstöd

Rätt Spår garanterar högsta möjliga säkerhet inom systemstöd. De har bland annat funktion för sekretessmarkering av klienten vilket innebär att det förtydligas huruvida någon har skyddad identitet eller inte. Flera riktade dokumentationsfunktioner för insatser, uppföljning, analys och kvalitetssäkring gällande skyddsplacerade och medföljande familjemedlemmar samt familjehemsplaceringar. Exempel är statistikrapporter, riskanalyser, genomförandeplan, BBIC anpassade dokument, schema för klientinsatser, krypterad månadsrapportering och dokumentation för avvikelser och separat HSL/psykiatrijournal.  

Krypterad information

Inloggning kräver tvåfaktorsautentisering, certifikat och användaruppgifter. All information som skickas inom eller från systemet är helt krypterad.  

Arbetsmiljö

Vi följer SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01 vilket innebär att vi som arbetsgivare har ansvar att regelbundet undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Våra verksamheter har utarbetade rutiner för SAM som återkopplas till vår årsplan. Rutiner och blanketter för arbetsmiljö finns i vårt ledningssystem samt i pappersform på respektive verksamhet. Vill du veta mer?
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Har du synpunkter och klagomål på din arbetsmiljö?

Vill du rapportera tillbud, våld och hot, kränkning eller diskriminering?

Socialtjänst

Som uppdragsgivare har ni möjlighet att logga in i delar av vårt ledningssystem för att se kvalitetsfunktioner, upphandlingar och prislistor. Vi har även möjlighet att skicka vissa rapporter och delar av journalföring via kryptering för en enklare hantering och direkt service. Kontakta oss via mail info@lepiduscare.se så får ni personlig inloggning i systemet.

Medarbetare

Som medarbetare har du tillgång till vårt ledningssystem via personlig inloggning. Är du aktiv och utför klientbaserat arbete kommer du få separat inloggning till dokumentationssystemet rätt spår. Alla inloggningar till systemet får du vid uppdrag och anställningstillfället. Vi utbildar alltid alla våra medarbetare i dokumentation i Rätt Spår innan uppdrag eller anställning. Vill du gå utbildningen i journalföring och dokumentation anmäl dig via utbildningssidan. Länk till utbildning. Saknar du inloggning eller har problem att komma in kontakta din närmsta chef eller verksamhetsansvarig.

Familjehem

Som familjehem har du tillgång till delar av vårt ledningssystem via personlig inloggning. Är du aktiv och utför klientbaserat arbete kommer du få separat inloggning till dokumentationssystemet rätt spår där du har tillgång till vissa delar i systemet gällande din placering. Vi utbildar alltid familjehem i dokumentation enligt BBIC-kriterierna innan de tar emot placeringar via oss. Vill du gå utbildningen i dokumentation anmäl dig via utbildningssidan. Alla inloggningar till systemet får du vid uppdrag och anställningstillfället. Saknar du inloggning eller har problem att komma in, kontakta din närmsta chef eller verksamhetsansvarig.

Synpunkter & klagomål

Du har möjlighet att lämna dina synpunkter och klagomål samt önskemål om förbättringar här via vår hemsida eller via blankett som finns på varje verksamhet/boende.

Varför rapportera synpunkter och klagomål?

Klagomålshantering innebär att man på ett systematiskt sätt försöker rapportera, identifiera, dokumentera och åtgärda brister och verkställa förbättringar för att kvalitetssäkra verksamheten. Man fastställer orsaker, gör handlingsplaner för åtgärder, utvärderar effekten, sammanställer och återkopplar till verksamheten. Syftet med klagomålshantering är utveckling och förbättring av till exempel omsorgen, arbetsmiljön eller verksamheten i stort där medarbetare och klienter ska vara delaktiga och medansvarig i kvalitetsarbetet. Klagomålshanteringen ska bidra till att information om verksamheten framförs till driftsansvariga så att ledning får kunskap om verksamhetens brister eller förbättringsområden. Synpunkter/klagomål avser även allmänt inriktade områden så som organisatoriska, strukturella eller rutinmässiga. Syftet är att bidra till ökad kvalitet och säkra bolagets verksamhet. Gäller ärendet specifik klient ska detta rapporteras i dokumentationssystemet
Rätt Spår – Login

Våld, Hot & Kränkningar

Våld, hot, övergrepp och kränkningar är olika begrepp som i stora delar överlappar varandra. Vi definierar ett övergrepp som en handling som går emot en annan persons vilja, och som får honom eller henne att känna sig utnyttjad eller kränkt. Hot och våld är ett vitt begrepp som innefattar allt från direkta hot och våld, dvs fysiskt våld inkluderat sexuellt våld eller verbalt hot om våld, indirekta hot och våld, dvs man hotar en anhörig, kamrat eller förstöra en ägodel, förtäckta hot, så som blickar, ansatser, eller bevakning, skriftliga hot mm.  
Kränkning, i sin tur, är en handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och/eller mindre värd. En kränkande behandling innebär således en negativ handling när någon, eller några, medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan personskada eller obehag. Övergrepp och kränkningar ingår i kategorin hot och våld och innebär varianter eller kombinationer av: 

  • Fysiska – såsom knuffar, hålla fast, släpa, slå, dra i håret, beröva sömn, nypa, sparkar, strypgrepp, hota med vapen, tvångsmata, binda fast eller uppsåtlig ge kroppsskada. 
  • Psykiska – såsom verbala kränkningar, utskällningar, kontroll, begränsningar, inlåsning, förnedring, skambeläggande, metodisk nedtryckning, , icke handlingar (att inte göra), att man vägrar att tala med personen, förvägra någon, utesluta, social isolering, svek, attityder som leder till osäkerhet och förtvivlan, latent våld (ex. hot om våld där hot att skada andra så som närstående eller djur ingår).  
  • Sexuella – såsom tvång att utföra sexuella handlingar hon/han inte vill ha del i, sexuellt kränkande språk. 
  • Materiella – såsom att förstöra ägodelar, slänga saker som personen tycker om.  
  • Ekonomiska – såsom stöld av pengar, stöld av ägodelar, inte ha egna pengar, inte ha insyn i sin egen ekonomi, tvingas skriva på papper/uppge bankkoder, ekonomisk utpressning, att man felaktigt utger sig för att företräda personen. 
 
 

Medarbetare

Hot och våld mot medarbetare gäller alla former av våld som riktas mot eller en medarbetare. Medarbetaren kan utsättas för våldet av så väl klienter, klientens anhöriga eller vänner, medarbetare och andra aktörer som medarbetaren möter på och utanför arbetsplatsen, under eller utanför sin arbetstid. Sker våldet eller hotet på fritiden och utanför arbetsplatsen behöver våldet/hotet vara relaterade till arbetet. Hot och våld ingår i det löpande systematiska miljöarbetet (SAM) utifrån AFS 2001:01 som baseras på arbetsmiljölagen och ska rapporteras så fort det uppstår eller det finns uppenbarliga risker för hot och våld. Hot/våld/övergrepp och kränkningar mellan medarbetare och/eller mellan chef och medarbetare se ”Riktlinje Kränkande särbehandling och trakasserier” i ledningssystemet. Se mer information i ledningssystemet under ”rutin-våld-hot-kränkningar-medarbetare”. Hot och våld som berör klienter går under avvikelserapportering i dokumentationssystemet Rätt Spår. 

Rapportera våld, hot och kränkningar i ledningssystemet!  Klicka här!

Rapportera avvikelse hot och våld gällande klient!  Klicka här!

 Klienter

Löpande riskbedömningar sker gällande klienters skyddsbehov utifrån hotbild av presumtiv gärningsperson men trots detta kan du som klient bli utsatt för hot/våld/övergrepp och kränkningar av flera olika slag som faller utanför den ordinarie riskbedömningen. Ibland uppkommer situationer som sker i själva verksamheten som exempelvis konflikter mellan familjemedlemmar i boendet, mellan enskilda klienterna och klienter och medarbetare samt mellan utomstående och klienter. Allt som upplevs som hot våld eller kränkning ska rapporteras.  

Rapportera våld, hot eller kränkningar här. Klicka här!

Diskriminering

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DO-Diskrimineringsombudsmannen har yttersta ansvar för att lagen efterföljs och synar verksamheter om arbetsplatsen inte kan hantera frågan internt. För mer information om DO klicka här. https://www.do.se

Kön

Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Med könsidentitet och könsuttryck avses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat sätt) ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födelsen. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.
Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för människor vars könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem när de föddes.
Personer med intersexvariation omfattas också av skyddet mot diskriminering som avser könsidentitet eller könsyttryck.
Personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av skyddet mot diskriminering som avser diskrimineringsgrunden kön.
DO använder ofta begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att lagens begrepp (“könsöverskridande”) riskerar att befästa en bild av att personer som omfattas av skyddet mot diskriminering är avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön.

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer.
Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

Religion eller annan trosuppfattning

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.
Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och synskador med mera.

Sexuell läggning

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.

Ålder

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

– Vill du läsa mer? Klicka här!
– Diskrimineringslagen. Klicka här! 
– Vill du rapportera diskriminering? Klicka här!

Rapportera här

Tack, din rapport är skickad!

Vi har mottagit ditt ärende och återkopplar inom kort.

Återkoppling kommer ske så fort vi har utrett och sett över åtgärder till din mailadress. Är det av konfidentiell art kommer återkoppling ske krypterad eller via samtal. 

Med vänlig hälsning

Ledningsgruppen