Barnafrid

Mobilt kompetens & behandlingsteam

010-707 96 00

Jour dygnet runt!

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter här

Skräddarsytt skyddsboende
Information gällande insatser & boende

Sök på denna sida:

Vi erbjuder skyddsboenden för våldsutsatta klienter samt medföljande barn från 18 år och uppåt med betoning på särskild sårbarhet utifrån regeringens nationella strategi Skr 2016/17:10 särskilt utsatta grupper. Vi har flera boendeformer som vi anpassar efter klientens behov, medföljande barn och uppdragets utformning. Våra evakueringsboenden tar emot akut dygnet runt där klienter har möjlighet att landa och få professionell hjälp att se över sin situation och implementera grundläggande skyddsstrategier. Vi har observationsboenden för kartläggning av förmåga och ett utökat behov av översyn med högre grad av stöd och tillsyn. Vi tillhanda håller även enskilt boende i villa eller lägenhet med boendestöd.Alla boendeformer har tillgång till jour och beredskapsteam dygnet runt, grundläggande skalskydd med larm och barnskydd samt stöd via kompetensteam gällande riskbedömningar och strategier vid våldsutsatthet.

Evakueringsboende

Skyddsboende A: Evakueringsboende för akuta situationer med bemanning och tillsyn dygnet runt i kollektivt boende med gemensamhetsutrymmen och del i kök och badrum.

Enskilt skyddsboende

Skyddsboende B: Enskilt skyddsboende i möblerad villa eller lägenhet med boendestöd.

Observationsboende

Skyddsboende C: Observationsboende. Kollektivt boende med gemensamhetsutrymmen och del i kök och badrum. Observationsmöjligheter av klientens förmåga och utökat stöd med bemanning dygnet runt och sovande jour på plats. Ett bra alternativ för genomgående översyn av situationen.

 

Geografisk etablering

Skyddsboenden finns etablerade i flera delar av landet. Våra kollektiva boenden finns främst i Västmanlands län, Västerbottens län, Uppsala län, Stockholms län och Gotlands län. Då den geografiska positionen är av vikt för ett intakt skydd lämnar vi ej ut adress för boendet. Vid upprättande av avtal meddelas boendets adressuppgifter. Familjehemsplacering och enskilt boende är möjlig i hela landet.

Placeringsordning

Klienten har under sin vistelse möjlighet att byta boende över tid. Boendeformerna följer placeringskedjan där varje klient i den initiala akuta fasen hamnar i ett evakueringsboende där klienten får landa och vi har möjlighet att se över den mest akuta situationen. Alla klienter genomgår en grundläggande screening kring fysisk och klientens emotionella status, synliggörande av våldsutsatthet och en första skyddsbedömning kring risker och fortsatta skyddsbehov och stödåtgärder. Målplanen för evakueringsboendet följer socialtjänstens utredningstid 1-3 månader. Utifrån utredning tas beslut om fortsatt placering och eventuellt byte av boendeform. Vi rekommenderar ej att stanna mer än 3–4 månader i ett akutboende på grund av att kollektivt boende över tid skapar stress och inskränker på individens integritet. Klienter som har fortsatt behov av stöd bör hänvisas till enskilt boende i villa/lägenhet där klienten ska ha en högre grad av egen kapacitet att upprätthålla en fungerande vardag eller skickas vidare till observationsboende om klienten har ökat behov av stödfunktioner och individuell översyn. Alla boenden har tillgång till egen kontaktperson och kompetensteamet som följer upp klienten över tid oavsett boendeform.

Resursteamsstöd

Vi arbetar i resursteamsform vilket innebär att klient och uppdragsgivare knyts till ett resursteam där medarbetare på olika nivåer samverkar med både klient, uppdragsgivare och externa resurser inom vård, omsorg, skola, utbildning, ideella organisationer, myndigheter och andra aktörer. Syftet är att samverka med flera instanser för att bygga upp ett hållbart nätverk för klienten på kort som lång sikt. Ett gott samarbete kring processer och insatser med externa aktörer via interna nätverk och resurser har påvisat goda resultat och varit uppskattat av klienter vid uppföljning och utvärdering.

Samordning och integrering av interna och externa resurser för att kvalitetssäkra vårdkedjan och stärka samverkan mellan individ och uppdragsgivare. I alla uppdrag ingår rådgivning och handledning från mobilt kompetensteam, samordnande koordinator, lokalt förankrad kontaktperson och samtalsstöd med terapeut. Vi ser över möjligheter till stöd via samhällsfunktioner och vårt mål är att klienten vid utskrivning ska ha egna etablerade kontakter och resurser för en trygg och fungerande vardag.

Teamet tillhandahåller riskbedömning via evidensbaserad riskbedömningsmetod som bland annat FREDA, SARA och Patriark. Skapar rutiner och skyddsplaner, kartlägger hot och våld med förslag till skyddsåtgärder på kort som lång sikt.

Regelbunden uppföljning och revidering av målplaner utifrån uppdragsbeskrivning och samt implementering av insatser via regelbundna resursteamsmöten med anpassad mål-plan utifrån uppdragsbeskrivning och klientens behov.
Systematisk uppföljning via evidensbaserade screeningverktyg så som KASAM, PCL-P, LEC mm. Finns möjlighet till screening av medföljande barn via Lyles-Y, CATS m.fl.

Utbildning Personal

Alla som arbetar med klientnära tjänster hos oss har genomgått ”webb-kurs i våld i nära relation” via NCK Uppsala universitet, ”Barnafrid” via Linköpings universitet, ”Barnrätt i praktiken” via Barnombudsmannen samt utbildning i HBTQ-frågor via RFSL. I verksamheten finns samlade yrkeskunskaper inom säkerhet, rättsväsende, social omsorg, hälso-sjukvård, socialpsykiatri, beroendeproblematik och trauma, pedagogisk verksamhet, familjehemsvård, integration och mångfald. Kompetensteamet har högskoleutbildning i våldsutsatthet gällande barn och unga, mäns våld mot kvinnor, våld inom familjen och i nära relation, särskild sårbarhet samt välfärdsrätt, integration och genus. Kompetensteamet tillhandahåller trauma kompetens, terapeutiskt stöd i beroendeproblematik samt PTSD. Utbildade i evidensbaserade riskbedömningsmetoder som Patriark, SARA och FREDA
Skydd & säkerhet
Alla våra boenden har yttre skyddsanordningar i form av larm och brandskydd. Vi anpassar skalskyddet utifrån hotbild och risknivå där vi har möjlighet att erbjuda kameraövervakning och personlarm för att trygga klienten. De yttre skyddsanordningarna är dock endast ett skydd vid eventuell direktkontakt med förövare. Det mest centrala skyddet är geografisk flytt och individens förmåga att vidmakthålla hemlighetshållandet av vistelseorten.

Statistiskt sett är det individens eget agerande som är den främsta orsaken till att en person blir röjd. Okunskap och oförsiktighet leder till sammanbrott som innebär att individen får flytta upprepade gånger. Vi arbetar därför mycket med att stärka det inre skyddet som handlar om att få förståelse för sin nya livssituation och de risker som finns i samhället via sociala medier och den digitala verklighet vi lever i idag.

Vid förflyttning till boende avlägsnas all teknisk utrustning med GPS-funktion av säkerhetsskäl. Vi tillhanda håller lånetelefoner tills utrustningen är screenad och säkerställd. De flesta boenden saknar öppna nätverk och wi-fi. Alla klienter erbjuds utbildning gällande säkert användande av internet och digitala plattformar.

Särskild sårbarhet

Vi har specialkompetens inom särskild sårbarhet och våldsutsatthet så som våld i nära relation, våld mot barn, beroende och trauma, psykiskohälsa, psykosocialproblematik, heder, kulturella svårigheter, integration, könsöverskridande och HBTQ relaterat våld. Vi erbjuder utökade insatser gällande sårbarhet som tilläggstjänst. Se block 3 Utökat stöd särskild sårbarhet & riskbedömning kring våra tilläggstjänster.

Medföljande barn

I grundtjänsten för medföljande barn i skyddsåtgärder inkluderas alltid skyddsplanen och de skyddsåtgärder som implementeras. Dock inkluderas inte barn i alla insatser kring den vuxne men är i många fall i behov av egna insatser utifrån våldsutsatthet och trauma. Vi erbjuder anpassade stödinsatser för barn kopplat till egen sårbarhet och nedsatta föräldraförmåga. Vi har alltid en speciellt utsedd barnansvarig kopplat till varje boende som ser över barnens situation.

Djur

Vi tar emot husdjur i mån av plats. Bedömning gällande medföljande husdjur görs vid varje enskilt boende.

Utslussning och eget boende

Lepidus erbjuder möjlighet till utslussning anpassat till klientens behov av fortsatt stöd och rådgivning från resursteam och kompetensteam. Se Skyddsboende B enskilt boende i villa eller lägenhet. Alla klienter ställs i bostadskö på vistelseorten och får stöd via kontaktperson att aktivt söka egen bostad utifrån egna förutsättningar.

Avslut & uppföljning

Avslut är den avslutande fasen där resursteamet fasas ut, insatser minskas och tas bort för att knyta ihop säcken och göra ett reellt avslut. Resursteamet gör en gemensam utvärdering med klienten och summerar uppdrag, insatser och utveckling över tid i en slutrapport. Alla klienter erbjuds en frivillig uppföljning under ett års tid med kontinuerliga samtal med resurs och kompetensteam samt enkätundersökningar för verksamhetens kvalitetssäkring.

Insatser

– SKYDDSÅTGÄRDER

Grundläggandet tjänster:

Tilläggstjänster:

– HANDLEDNING

– STÖDFUNKTIONER

– SCREENING

– STÖDINSATSER FÖR MEDFÖLJANDE BARN

Vid samplacering med vårdnadshavare inkluderas alltid medföljande barn i förälderns skyddsplanering. Speciellt utsedd barnansvarig finns till varje boende.

INSATSER SOM INGÅR I GRUNDLÄGGANDE PLACERING VIA FÖRÄLDER / VÅRDNADSHAVARE.

Tilläggstjänster insatser anpassade för medföljande barn.

Upphandlingar 

Vi har upphandlingar med följande kommuner:
Arboga Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Kungsör Köping Laxå Lerum Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Malmö Nora Uppsala Växjö Örebro 

Jourtelefon dygnet runt!

Vid akuta ärenden ring växeln och välj alternativ "JOUR"
Jour