Skyddat boende

Våra skyddsboenden är anpassade för den utsattes behov av adekvat stöd vid akuta såväl som långsiktiga insatser utifrån riskbedömning, livssituation, ålder och förmåga. Målgrupp är våldsutsatta vuxna, vårdnadshavare med barn samt barn och ungdomar utan vårdnadshavare. Vi erbjuder kollektivt boende med gemensamma utrymmen och faciliteter och personal dygnet runt.  Enskilt boende i lägenhet med boendestöd samt familjehem. Alla våra boenden har säkerhetsanpassade rutiner och larm. Se mer information kring insatser och stöd under rubriken tjänster och insatser.

Säkerhetsanordningar

Alla våra boenden har yttre skyddsanordningar i form av larm och brandskydd. Vi anpassar skalskyddet utifrån hotbild och risknivå där vi har möjlighet att erbjuda säkerhetsglas, säkerhetsdörrar, personlarm mm för att trygga klienten. De yttre skyddsanordningarna är dock endast ett skydd vid eventuell direktkontakt med förövare. Det mest centrala skyddet är geografisk flytt och individens förmåga att vidmakthålla en hemlig vistelseort. Vid förflyttning till boende avlägsnas all personlig data och telefoniutrustning med GPS-funktion av säkerhetsskäl. Vi tillhanda håller lånetelefoner tills utrustningen är screenad och säkerställd.

Statistiskt sett är det individens eget agerande som är den främsta orsaken till att en person blir röjd. Okunskap och oförsiktighet leder till sammanbrott som innebär att individen får flytta upprepade gånger. Vi arbetar därför mycket med att stärka det inre skyddet som handlar om att få förståelse för sin nya livssituation och de risker som finns i samhället via sociala medier och den digitala verklighet vi lever i idag. Därför har vi inget internet på våra boenden och alla klienter får genomgå en kurs gällande inre och yttre säkerhet vid placering.

Husdjur

Vi tar emot husdjur i mån av plats. Bedömning gällande medföljande husdjur görs vid varje enskilt boende.

Geografisk etablering

Skyddsboenden finns etablerade i flera delar av landet. Då den geografiska positionen är av vikt för ett intakt skydd gällande klienternas behov av hemlighållande av vistelseort lämnar vi ej ut specifikt geografiskt läge och adress för boendet. Vid upprättande av avtal och sekretess meddelas boendets adressuppgifter. Familjehemsplacering är möjlig i hela landet.