Resursteamsstöd

Verksamheten baseras på stöd i resursteamsform där ett kompetensteam med samlade yrkeskunskaper inom polis, rättsväsende, social omsorg, hälso-sjukvård, socialpsykiatri, beroende, pedagogisk verksamhet, familjehemsvård, integration och mångfald samverkar. Kompetensteamet gör riskbedömningar gällande hot och våld med stöd av FREDA, SARA och Patriark och fungerar som rådgivande organ i samarbete med socialtjänst, berörda myndigheter och organisationer. Teamet samverkar med all personal kring den våldsutsatta där den placerade individen har en enskild kontaktperson för stöd i sin vardag samt skyddskoordinator som samordnar insatser mellan aktörer, myndigheter och individen. Skyddskoordinatorn ingår i kompetensteamet och kartlägger, planerar, leder, kontrollerar, följer upp och rapporterar kontinuerligt till uppdragsgivaren gällande klienten, uppdraget och insatserna. Skyddskoordinatorn samordnar samtliga skyddsinsatser, upprättar säkra kontakter och säkerställer inre och yttre skyddsfaktorer utifrån riskbedömningar och presumtiv hotbild. Resursfördelningen inom samverkansteamet utformas beroende på boendeform och klientens behov av stöd och insatser.

Särskild utsatthet

Lepidus inriktar sig främst på individer med särskild utsatthet gällande utländsk bakgrund, hedersrelaterat våld och förtryck, nationell minoritet, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, samt missbruk och beroende. Verksamheten har specialiserat sig på integrering samt etablering där individen kräver ökat stöd i kontakt med myndigheter och organisationer, sociala nätverk, livsstilsförändring och stöd i föräldraförmåga, trauma, beroende och kulturell problematik. I programmet gör en individuell plan för varje placering utifrån förmåga och riskbedömning. Vi arbetar via ett holistiskt synsätt där de samlade insatserna baserat på ”hjälp till självhjälp” förankras lokalt och utgår ifrån etablerade samhällsresurser som klienterna har möjlighet att fortsätta med på egen hand. Vårt mål är alltid att alla klienter ska återgå till ett så normalt liv som möjligt trots skyddsbehovet.

Återföreningsprogram

Vi har program för återförening för våldsutsatta och deras anhöriga. Återförening är en lång process som tar tid och sker i olika steg. En återförening kan innebära att den våldsutsatta kan ha viss kontakt med tidigare kontaktnät och i bästa fall försonas med förövare och anhöriga och så småningom leva utan skydd.

För mer information gällande våra program ring eller maila oss!